Unit 202 1330 Martin Street, White Rock for Glen Pereira | Real Estate HD Video Tour from ONIKON Creative Inc on Vimeo.